รับสมัครตัวแทน AIA


ประกันส่วนบุคคล
AIA Health Lifetime

เกี่ยวกับตัวแทนเอไอเอ
แผนการตลาด
แนวข้อสอบตัวแทนประกันชีวิต
รายได้จากธุรกิจ
ขั้นตอนสมัครตัวแทน

 

ผลิตภัณฑ์เอไอเอสำหรับองค์กร
เอไอเอ ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
เอไอเอ ประกันสุขภาพกลุ่ม
เอไอเอ ประกันควบการลงทุน
โครงการสะสมทรัพย์
เอไอเอ Group Life
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Provident Fund
Link มีประโยชน์
คปภ.
สมาคมประกันชีวิตไทย
- ตรวจผลสอบตัวแทน
ตรวจสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
สถาบันประกันภัยไทย

ระบบข้อมูลตัวแทน เอไอเอ


คปภ.


 

สมาคมประกันชีวิตไทย


โครงการ FINANCIAL ADVISOR 2016

คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
2. อายุตั้งแต่ 25-40 ปี
3. ออกรหัสตัวแทนมาแล้ว ไม่เกิน 12 เดือน
4. มีบุคลิก และทักษะการสื่อสารที่ดี
5. มีเวลา Fulltime


หลักสูตร เข้มข้น ระยะเวลาอมรม 9 เดือน
ปฏิทิน Financial Advisor 2016


รุ่น
วันเปิดรับสมัคร
วันนัดสัมภาษณ์
เปิดอบรม
44
1 พ.ย - 14 พ.ย2558
17 พ.ย -21 พ.ย 25598
1 ธ.ค 2558
45
1 ธ.ค - 19 ธ.ค 2558
22 ธ.ค - 26 ธ.ค 2559
4 ม.ค 2559
46
1 ม.ค - 16 ม.ค 2559
19 ม.ค - 23 ม.ค 2559
1 ก.พ 2559
47
1 ก.พ - 13 ก.พ 2559
16 ก.พ - 20 ก.พ 2559
1 มี.ค 2559
48
1 มี.ค - 13 มี.ค 2559
16 มี.ค - 20 มี.ค 2559
4 เม.ย 2559
49
1 เม.ย - 15 เม.ย 2559
16 เม.ย - 24 เม.ย 2559
3 พ.ค 2559
50
1 พ.ค - 15 พ.ค 2559
18 พ.ค - 22 พ.ค 2559
1 มิ.ย 2559
51
1 มิ.ย - 19 มิ.ย 2559
22 มิ.ย - 26 มิ.ย 2559
4 ก.ค 2559
52
1 ก.ค - 17 ก.ค 2559
20 ก.ค - 24 ก.ค 2559
1 ส.ค 2559
53
1 ส.ค - 14 ส.ค 2559
17 ส.ค - 21 ส.ค 2559
5 ก.ย 2559
54
1 ก .ย - 18 ก.ย 2559
21 ก.ย -25 ก.ย 2559
3 ต.ค 2559
55
1 ต.ค - 16 ต.ค 2559
19 ต.ค - 22 ต.ค 2559
1 พ.ย 2559


ติดต่อฝ่ายการตลาด aia_uswin@hotmail.com
139 อาคารจิวเวลรี่เซ็นเตอร์  ถ.นเรศ  สี่พระยา บางรัก 10500
โทร 02-915-6551  02-62666709-38 ต่อ  2739,2740
081-555-7768 081-555-6811


ภาษาไทย: การปฎิเสธความรับผิดตามกฎหมาย เว็บไซค์นี้ มิใช่ เว็บไซค์ ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด แต่เป็นเว็ปไซค์ ส่วนตัวของ ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ เอไอเอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อเว็บไซค์นี้ เอไอเอ จึงไม่ต้องรับรอง และ ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากการใช้เว็บไซค์นี้ หรือ เกี่ยวกับความถูกต้องเหมาะสมของข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซค์นี้ ทั้งไม่ต้องรับรองหรือยืนยันผลการใช้ข้อความ ใด ๆ บนเว็บไซค์นี้ว่า ถูกต้อง เที่ยงตรง และเชื่อถือได้ เว็บไซค์นี้มิให้ถือเป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการ ประกันภัยในประเทศใด ๆ ต่อบุคคลใดๆ ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าวในประเทศนั้น ๆ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ อันเนื่องจากเว็บไซค์นี้ ตัวแทนประกันชีวิตจะเป็นผู้ รับผิดชอบทั้งสิ้น