รับสมัครตัวแทน AIA


ประกันส่วนบุคคล
AIA Health Lifetime

เกี่ยวกับตัวแทนเอไอเอ
แผนการตลาด
แนวข้อสอบตัวแทนประกันชีวิต
รายได้จากธุรกิจ
ขั้นตอนสมัครตัวแทน

 

ผลิตภัณฑ์เอไอเอสำหรับองค์กร
เอไอเอ ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
เอไอเอ ประกันสุขภาพกลุ่ม
เอไอเอ ประกันควบการลงทุน
โครงการสะสมทรัพย์
เอไอเอ Group Life
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Provident Fund
Link มีประโยชน์
คปภ.
สมาคมประกันชีวิตไทย
- ตรวจผลสอบตัวแทน
ตรวจสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
สถาบันประกันภัยไทย

ระบบข้อมูลตัวแทน เอไอเอ


คปภ.


 

สมาคมประกันชีวิตไทย


โครงการ FINANCIAL ADVISOR 2018

คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
2. อายุตั้งแต่ 25-40 ปี
3. ออกรหัสตัวแทนมาแล้ว ไม่เกิน 12 เดือน
4. มีบุคลิก และทักษะการสื่อสารที่ดี
5. มีเวลา Fulltime


หลักสูตร เข้มข้น ระยะเวลาอมรม 9 เดือน
ปฏิทิน Financial Advisor 2018

FA Standard

รุ่น
วันเปิดรับสมัคร
วันนัดสัมภาษณ์
เปิดอบรม
68
1 - 25 ธ.ค 2560
6,13,20,27 ธ.ค 2560
3 ม.ค 2561
69
1 - 25 ม.ค 2561
3,10,17,24 ม.ค 2561
1 ก.พ 2561
70
1 - 25 ก.พ 2561
7,14,21 ก.พ 2561
1 มี.ค 2561
71
1 - 25 มี.ค 2561
7,14,21,28 มี.ค 2561
2 เม.ย 2561
72
1 - 25 เม.ย 2561
4,11,18,25 เม.ย 2561
2 พ.ค 2561
73
1 - 25 พ.ค 2561
2,9,16,23,30 พ.ค 2561
4 มิ.ย 2561
74
1 - 25 มิ.ย 2561
6,13,20,27 มิ.ย 2561
2 ก.ค 2561
75
1 - 25 ก.ค 2561
4,11,18,25 ก.ค 2561
1 ส.ค 2561
76
1 - 25 ส.ค 2561
1,8,15,22,29 ส.ค 2561
3 ก.ย 2561
77
1 - 25 ก.ย 2561
5,12,19,26 ก.ย 2561
1 ต.ค 2561
78
1 - 25 ต.ค 2561
3,10,17,25 ต.ค 2561
1 พ.ย 2561
79
1 - 25 พ.ย 2561
7,14,21 พ.ย 2561
3 ธ.ค 2561


FA Prime

รุ่น
เดือน
วันนัดสัมภาษณ์
เปิดอบรม
36
มกราคม
11,16,18,23,25 ม.ค 2561
8 ม.ค 2561
37
กุมภาพันธ์
8,13,15,20,22 ก.พ 2561
5 ก.พ 2561
38
มีนาคม
8,13,15,20,22 มี.ค 2561
5 มี.ค 2561
39
เมษายน
11,17,19,24,26 เม.ย 2561
2 เม.ย 2561
40
พฤษภาคม
10,15,17,22,24 พ.ค 25611
2 พ.ค 2561
41
มิถุนายน
7,12,14,19,21 มิ.ย 2561
4 มิ.ย 2561
42
กรกฏาคม
12,17,19,23,24 ก.ค 2561
2 ก.ค 2561
43
สิงหาคม
8,10,16,21,23 ส.ค 2561
1 ส.ค 2561
44
กันยายน
6,11,13,18,20 ก.ย 2561
3 ก.ย 2561
45
ตุลาคม
11,16,18,24,26 ต.ค 2561
1 ต.ค 2561
46
พฤศจิกายน
8,13,15,20,22 พ.ย 2561
5 พ.ย 2561
47
ธันวาคม
6,11,13,18,20 ธ.ค 2561
3 ธ.ค 2561
ติดต่อฝ่ายการตลาด aiagroip@hotmail.com
139 อาคารจิวเวลรี่เซ็นเตอร์  ถ.นเรศ  สี่พระยา บางรัก 10500
โทร 02-62666709-38 ต่อ  2739,2740
081-555-7768 081-555-6811


ภาษาไทย: การปฎิเสธความรับผิดตามกฎหมาย เว็บไซค์นี้ มิใช่ เว็บไซค์ ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด แต่เป็นเว็ปไซค์ ส่วนตัวของ ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ เอไอเอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อเว็บไซค์นี้ เอไอเอ จึงไม่ต้องรับรอง และ ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากการใช้เว็บไซค์นี้ หรือ เกี่ยวกับความถูกต้องเหมาะสมของข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซค์นี้ ทั้งไม่ต้องรับรองหรือยืนยันผลการใช้ข้อความ ใด ๆ บนเว็บไซค์นี้ว่า ถูกต้อง เที่ยงตรง และเชื่อถือได้ เว็บไซค์นี้มิให้ถือเป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการ ประกันภัยในประเทศใด ๆ ต่อบุคคลใดๆ ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าวในประเทศนั้น ๆ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ อันเนื่องจากเว็บไซค์นี้ ตัวแทนประกันชีวิตจะเป็นผู้ รับผิดชอบทั้งสิ้น