AIA ประกันกลุ่ม

Group Insurance

ประกันกลุ่ม อุบัติเหตุและสุขภาพ เอไอเอ สำหรับองค์กร

 

คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณีแก่สมาชิกผู้เอาประกันตลอด 24 ชั่วโมง
ทั้งในและนอกเวลาทำงาน และเพื่อให้ความคุ้มครองทางการเงิน
และแบ่งเบาภาระความเสียหายทางเศรษฐกิจแก่ครอบครัวของสมาชิก
ผู้เอาประกันภัย ในกรณีที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยถึงแก่กรรม
บริษัทฯ จ่ายเงินทดแทนตามผลประโยชน์ที่กำหนด
ไว้ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ ที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยได้ระบุไว้

แผนประกันหมู่แบบนายจ้างชำระเบี้ยประกัน สามารถเลือกแผนได้ตามความต้องการ
ของลูกค้า หรือ สามารถเลือกแผนสำเร็จรูปที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้ก็ได้
เช่น Gold & Platinum Plan หริอ Top Up Plan หรือ
แผนประกันหมู่คนงานเดินทางไปต่างประเทศ แผนประกันหมู่แบบสมัครใจ
โดยพนักงานเป็นผู้ชำระเบี้ยประกัน เช่นแผนประกันชีวิตแบบสมัครใจ
หรือ แผนประกันแบบสะสมทรัพย์ครบอา
ยุ 60 ปี

 

แบบประกันกลุ่ม AIA


ประกันชีวิต อุบัติเหตุ ทุพพลภาพ และสุขภาพกลุ่ม (Group Employee Benefits - GEB
)

แบบสำเร็จรูป (Package) คือ แบบประกันภัยกลุ่มที่สามารถนำเสนอองค์กรธุรกิจ
ที่มีจำนวนพนักงานตามที่แต่ละผลิตภัณฑ์กำหนดโดยมอบความคุ้มครองทั้งประกันชีวิต
,อุบัติเหตุ , ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง , สุขภาพ (เลือกซื้อเพิ่มเติม) และทันตกรรม (เลือกซื้อเพิ่มเติม)

- ไฟว์ อัพ (5 UP) สำหรับองค์กรที่มีจำนวนพนักงาน 5 – 19 คน

- ทเวนตี้ อัพ (20 UP) สำหรับองค์กรที่มีจำนวนพนักงาน ตั้งแต่ 20 คน ขึ้นไป

- ฟิฟตี้ อัพ (50 UP) สำหรับองค์กรที่มีจำนวนพนักงาน ตั้งแต่ 50 คน ขึ้นไป

แบบไม่สำเร็จรูป (Non-Package) คือ แบบประกันภัยกลุ่มที่องค์กรธุรกิจ
หรือหน่วยงานที่ต้องการสมัครทำประกันภัยจะต้องมีการนำเสนอรายละเอียด
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ต่างๆให้กับส่วนงานพิจารณารับประกันภัยกลุ่ม (Group Underwriting)
เพื่อทำการคำนวณเบี้ยประกันภัย ผลประโยชน์ และความคุ้มครองต่างๆ
ให้ตามความเหมาะสมกับจำนวนพนักงาน ผลประโยชน์ ความคุ้มครอง และเบี้ยประกันภัย


ตัวอย่าง แผนประกันภัยกลุ่มสวัสดิการพนักงาน (Comprehensive Employee Benefits)

แผนประกันสุขภาพ
แผน
ผลประโยชน์
การเสียชีวิตเนื่องจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ
600,000
การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป
600,000
การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุสาธารณภัย
1,200,000
การสูญเสียการใช้งานแขนหรือขาข้างใดข้างหนึ่งสิ้นเชิงถาวร
600,000
การสูญเสียการมองเห็นของตาข้างใดข้างหนึ่งถาวร
600,000
การสูญเสียการการพูดและการได้ยิน
600,000
สูญเสียความสามารถในการพูด
300,000
สูญเสียเลนส์ตาเพียงข้างเดียวถาวร
300,000
ทุพลภาพถาวรเนื่องจากอุบัติเหตุนานติดต่อกัน 12 เดือน
600,000
ทุพลภาพถาวรเนื่องจากเจ็บป่วยนานติดต่อกัน 180 วัน
600,000
ค่าห้องและค่าอาหารต่อวัน (สูงสุด 31 วัน)
3,500
ค่าห้องและค่าอาหารห้อง ICU (สูงสุด 7 วัน)
7,000
ค่ารักษาพยาบาล อื่นๆ
70,000
ค่าแพทย์ผ่าตัด (แบบแยกประเภทผ่าตัด)
70,000
ค่าเยี่ยมของแพทย์ต่อวัน
2,000
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกฉุกเฉิน (กรณี อุบัติเหตุ) ต่อครั้ง
6,500
ค่าปรึกษาแพทย์แบบผู้ป่วยนอก ต่อเนื่อง
2,000
เบี้ยประกันรายปี/พนักงาน 1 ท่าน
na
เบี้ยประกันรายปีสำหรับคู่สมรสและบุตร 1 ท่าน
na

แผนประกันสุขภาพเพิ่มเติม
แผน
ผลประโยชน์
ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก OPD 30 ครั้ง/ปี
1,500
ค่ารักาาทันตกรรม
การตรวจช่องปากหรือการขูดหินปูน (2 ครั้งต่อปี)
1,500
การตรวจวินิจฉัยโดยการ x-ray หรือ LAB สูงสุดต่อปี
1,500
การอุด การถอน การรักษารากฟัน สูงสุดต่อปี
3,000
เบี้ยประกันรายปี/พนักงาน 1 ท่าน
na

ภาษาไทย: การปฎิเสธความรับผิดตามกฎหมาย เว็บไซค์นี้ มิใช่ เว็บไซค์ ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด แต่เป็นเว็ปไซค์ ส่วนตัวของ ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ เอไอเอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อเว็บไซค์นี้ เอไอเอ จึงไม่ต้องรับรอง และ ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากการใช้เว็บไซค์นี้ หรือ เกี่ยวกับความถูกต้องเหมาะสมของข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซค์นี้ ทั้งไม่ต้องรับรองหรือยืนยันผลการใช้ข้อความ ใด ๆ บนเว็บไซค์นี้ว่า ถูกต้อง เที่ยงตรง และเชื่อถือได้ เว็บไซค์นี้มิให้ถือเป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการ ประกันภัยในประเทศใด ๆ ต่อบุคคลใดๆ ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าวในประเทศนั้น ๆ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ อันเนื่องจากเว็บไซค์นี้ ตัวแทนประกันชีวิตจะเป็นผู้ รับผิดชอบทั้งสิ้น

แผนประกันภัยกลุ่ม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Email :

aiagroup@hotmail.com

สำหรับเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

พิเศษสำหรับท่านที่แนะนำ
องค์กร ผ่าน website นี้