AIA USwin TEAM

 

 

โครงสร้างตำแหน่ง สำหรับตัวแทน
เอไอเอ

แนวทางการทำธุรกิจ
การเลื่อนตำแหน่ง

- เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัท
- เข้าอบรมอย่างต่อเนื่อง
- ประชาสัมพันธ์ โครงการ

ตัวแทนมืออาชีพ

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานบริษัท

- เรียนรู้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
- เข้าอบรมอย่างสม่ำเสมอ
- ประชาสัมพันธ์ โครงการ
- ขยายทีมงานอย่างต่อเนื่อง


ผู้บริหารหน่วย

เริ่มขยายทีมงาน

- เรียนรู้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
- เข้าอบรมอย่างสม่ำเสมอ
- ประชาสัมพันธ์ โครงการ
- ขยายทีมงานอย่างต่อเนื่อง
- บริหารทีมงาน

 

ผู้จัดการหน่วย

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานบริษัท

- เรียนรู้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
- เข้าอบรมอย่างสม่ำเสมอ
- ขยายทีมงานอย่างต่อเนื่อง
- บริหารทีมงาน


ผู้จัดการภาค

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานบริษัท

- เรียนรู้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
- เข้าอบรมอย่างสม่ำเสมอ
- บริหารทีมงาน


ผู้จัดการภาคอาวุโส

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานบริษัท

- เรียนรู้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
- เข้าอบรมอย่างสม่ำเสมอ
- บริหารทีมงาน


ผู้อำนวยการภาค

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานบริษัท

- เรียนรู้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
- เข้าอบรมอย่างสม่ำเสมอ
- บริหารทีมงาน


ผู้อำนวยการภาคอาวุโส

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานบริษัท

- เรียนรู้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
- เข้าอบรมอย่างสม่ำเสมอ
- บริหารทีมงาน


ผู้อำนวยการภาคระดับสูง